Política de privacitat

ACCEPTACIÓ DEL USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que FARMÀCIA SANT GERVASI posa a disposició del públic (https://farmaciasantgervasi.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web,el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de FARMÀCIA SANT GERVASI, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mitjançant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals FARMÀCIA SANT GERVASI presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de FARMÀCIA SANT GERVASI o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

FARMÀCIA SANT GERVASI Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment FARMÀCIA SANT GERVASI no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

FARMÀCIA SANT GERVASI  no hi es responsable de l’ informació que es pugui obtindre a través dels enllaces a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de FARMÀCIA SANT GERVASI o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de FARMÀCIA SANT GERVASI per l’ utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part FARMÀCIA SANT GERVASI esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra FARMÀCIA SANT GERVASI basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a FARMÀCIA SANT GERVASI amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de FARMÀCIA SANT GERVASI per el funcionament del web

FARMÀCIA SANT GERVASI exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a FARMÀCIA SANT GERVASI

Responsabilitat de FARMÀCIA SANT GERVASI per enllaces des del web

FARMÀCIA SANT GERVASI declina tota responsabilitat respecte de l’ informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaces que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal RGPD, FARMÀCIA SANT GERVASI informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de FARMÀCIA SANT GERVASI i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que FARMÀCIA SANT GERVASI ofereix. No esta prevista la cessió ni comunicació de les citades dades a tercers. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a FARMÀCIA SANT GERVASI mitjançant correu electrònic farmacia@farmaciasantgervasi.com o correu postal a Adreça: FARMÀCIA SANT GERVASI en C/ Teodora Lamadrid, 27 08022 BARCELONA

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FARMÀCIA SANT GERVASI a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FARMÀCIA SANT GERVASI i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.